روش صحیح محلول پاشی سم و کود در گیاهان

سمپاشی عبارت است از پاشش محلول سمی یا سم خالص روغنی یا گرد به مقدار معین در واحد سطح و در یک سم پاشی صحیح لازم است کلیه سطوح هدف پوشیده … ادامه خواندن روش صحیح محلول پاشی سم و کود در گیاهان